I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych (Dane Osobowe) Klientów serwisu dostępnego pod adresem: www.cleanlabs.pl

2. Administratorem Danych Osobowych Klientów i Przedsiębiorców jest Synfarm Sp. z o.o mający siedzibę  pod adresem ul. Eugeniusz Kwiatkowskiego 46/12 35-311 Rzeszów, KRS 0000412514, NIP 5170358803, REGON 180820284

3. Administrator przykłada szczególną wagę do ochrony Państwa prywatności i przetwarza Państwa dane w oparciu o obowiązujące prawo, a w szczególności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) znanym popularnie pod skrótem RODO.

4. Dane Osobowe, o których mowa w Polityce prywatności to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie następujących danych: imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.

5. Przetwarzanie Danych Osobowych w rozumieniu Polityki prywatności to operacje wykonywane na Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, a w szczególności są to operacje takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, modyfikowanie, pobieranie i przeglądanie.


II. Zakres i cel zbieranych danych oraz podstawa ich przetwarzania


1. Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu umożliwienia korzystania ze sklepu internetowego, w tym automatycznie podczas korzystania z serwisu, tj. w szczególności w celu: rejestracji konta, zawierania umów za pośrednictwem serwisu.

2. Dane Osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 1. Wykonania i realizacji umowy sprzedaży zawartej z Administratorem, tj. na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. Na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, aby możliwe było korzystanie z ofert specjalnych, wyprzedaży oraz promocji, o których Administrator informuje poprzez wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, telefoniczną lub pocztową, tj. na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 3. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora, tj. na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 4. Spełnienia przewidzianych prawem obowiązków – w szczególności w zakresie prawa podatkowego i prowadzenia dokumentacji rachunkowej, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

III. Okres przetwarzania Danych Osobowych


1. Dane Osobowe pozyskane na potrzeby zawarcia z Administratorem umowy będą przechowywane przez okres, w którym będzie możliwe dochodzenie i realizacja roszczeń wynikających tej umowy, Państwa dane osobowe związane z korzystaniem z plików cookies będą przetwarzane do czasu ich usunięcia z Państwa urządzeń lub zablokowania w ustawieniach przeglądarki.

2. Pozyskane Dane Osobowe będą zatem przetwarzanie i przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

3. Z końcem okresu przechowywania Danych Osobowych, wskazanego w ust. 1 i 2 powyżej, Dane Osobowe zostaną usunięte.

IV. Dobrowolność podania Danych Osobowych


1. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizowania jednego lub więcej celów przetwarzania wskazanych w pkt II ust. 2 powyżej.

2. W przypadku odmowy podania danych, niestety nie będzie możliwe zawarcie i wykonanie umowy z Administratorem.

3. Ponadto, w sytuacji gdy wymagają tego przepisy prawa, Administrator może wymagać podania innych danych, niezbędnych do realizacji celów rachunkowych lub podatkowych.

V. Prawa i obowiązki Administratora


1. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych Danych osobowych właściwym organom władzy lub podmiotom, które zgłoszą żądanie udzielenie takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

2. Administrator oświadcza, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usług w zakresie niezbędnym do korzystania z serwisu, w tym realizacji umów, rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Wobec powyższego Dane Osobowe mogą zostać powierzone dostawcom Produktów, Bankom, Ubezpieczycielom, upoważnionym pracownikom, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne, operatorom sieci komórkowych, operatorom płatności internetowych, podmiotom świadczącym usługi kurierskie, podmiotom prowadzącym biura księgowo-kadrowe, kancelariom świadczącym obsługę prawną na rzecz Administratora.

VI. Prawa i obowiązki osoby, której Dane Osobowe dotyczą


1. Osoba, której Dane Osobowe dotyczą ma prawo:

 1. Dostępu do swoich Danych Osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 2. Do sprostowania (poprawiania) swoich Danych Osobowych;
 3. Do usunięcia Danych Osobowych jeżeli w Pani/Pana opinii nie ma podstaw do ich przetwarzania.
 4. Ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych. Może Pani/Pan zażądać, aby przetwarzanie Danych Osobowych ograniczone zostało wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli w Pani/Pana opinii Administrator dysponuje nieprawidłowymi danymi na Pani/Pana temat lub dane te przetwarzane są bezpodstawnie, a także wówczas, gdy są one Pani/Panu potrzebne do dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego sprzeciwu względem przetwarzania danych;
 5. Cofnięcie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, gdy odbywa się to w celu otrzymywania informacji handlowych drogą telefoniczną, pocztową lub elektroniczną. Cofnięcie zgody na przetwarzanie dla w/w celów będzie czyniło dalsze przetwarzanie niezgodnym z prawem, ale tylko gdy następowałoby ono dla tych celów. Pozostaje to zatem bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także gdy odbywa się to w oparciu o pozostałe podstawy prawne przetwarzania;
 6. Do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważa Pani/Pan, że Administrator przetwarza Pani/Pana Dane Osobowe niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 7. Do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych: w każdym przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się dla celów marketingu bezpośredniego, a w pozostałych przypadkach ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację.

2. Celem wykonania swoich praw, a także uzyskania szczegółów i wskazówek w tym zakresie, proszę kontaktować się e-mailowo pod adresem: sklep@cleanlabs.pl lub telefonicznie 604-066-055.